The magic of transformation

Dit is het laatste onderdeel van de drieluik over transformatieprocessen. The magic of transformation – het ultieme doel wordt bereikt.
Na de eerste stap, the ‘magic of making’ waarin jouw oorspronkelijke doelstellingen en wensen hebt geformuleerd en de magic van de queeste waarin je op reis bent gegaan om nieuwe kennis en inzichten te verwerven die nodig zijn voor de realisatie van je wensen vindt transformatie plaats.

Wat is transformatie?

Is het synoniem aan veranderen? Of aan het bereiken van een vooraf gesteld doel?
Je kunt iets of iemand veranderen; een situatie, een werkproces, de inrichting van een plek, door aan de buitenkant in te grijpen. Je verhuist, verbetert werkprocessen, voert nieuwe werkmethodes in.
Transformeren gaat verder: op het diepste niveau verdwijnt wat er was en zet zich om in een nieuwe vorm die eerder niet bestond. Van rups tot vlinder blijft een perfect voorbeeld van wat ik bedoel. De rups 1popt zich in, wordt een ongevormde oersoep om even later te voorschijn te komen als vlinder. De rups is voor altijd verdwenen. De vlinder is een fundamenteel nieuwe verschijningsvorm.

Transformatie heeft een licht anarchistisch karakter. Hij is niet lineair. Hij volgt niet netjes na de eerste twee stappen. Nee, hij is ineens daar, verschijnt op zijn eigen tijd, als een duveltje uit een doosje. Aannames, gedrag en vormen die niet meer nodig zijn lossen op. Ineens kijk je anders uit je ogen en dienen nieuwe mogelijkheden zich aan.

Transformeren als professional of organisatie

Transformatie is een magische menselijke ervaring. Je kunt het niet plannen en uitvoeren zoals we gewend zijn in ons professionele leven. Er is niet zoiets als een plan van aanpak, prestatie-indicatoren of resultaatsafspraken. Is transformatie zo ‘magisch’ dat de weg er naar toe onbegaanbaar is in het professionele leven waar doelen, resultaten, planning en tijd niet zijn weg te denken? Nee, het vraagt om een andere benadering.

Hoe werkt het dan? Transformeren vraagt in de eerste plaats om bewustzijn – de wens om in beweging te komen en te blijven. Daar dienen de ‘magic of making’ en de ‘magic of queesting’ voor. Hier blijven we in onze professionele comfortzone; deze bewegingen kunnen we overzien.
De uitdaging ligt erin anders af te stemmen: gewenste doelen en resultaten formuleren in termen die raken aan dat wat wezenlijk is, aan professionele integriteit en aan ‘hogere’ doelen.

Visie, moed en liefde

Transformatie vraagt om visie: boven het alledaagse uit vooruit kunnen kijken naar het mooist mogelijke dat je wilt realiseren.
Transformatie vraagt om de moed bereid te zijn los te laten wat klaar is, ook al is het zo vertrouwd.
Transformatie vraagt tenslotte om liefde voor jezelf, je collega’s, cliënten, voor wat je doet of wat je maakt. Niet de romantische liefde maar de liefde die maakt dat jij je verbindt met het werk waarvoor je kiest en de vreugde die je voelt als je kijkt naar wat je tot stand hebt gebracht. Dat is wat je in beweging houdt: je wordt wijs door je ervaring, je beleeft plezier aan het steeds verder ontwikkelen van je kwaliteiten. En met zekere regelmaat zul je in de loop der jaren het moment ervaren dat ineens het licht gaat schijnen: je ontdekt dat je op een nieuw niveau bent aangeland, op een andere plek bent gaan staan of met nieuwe ogen ziet. De vlinder is een feit.

Waarom transformeren?

Er is niets mis met veranderen – dat is inherent aan leven en werken in een immer evoluerende wereld. Wanneer zoek je transformatie? Het is mijn overtuiging dat transformatie onderdeel is van zowel het persoonlijke als professionele leven voor wie de intentie heeft integer en met kwaliteit te handelen. Dat maakt immers dat je jezelf – als mens of organisatie- geregeld een spiegel voorhoudt en bereid bent te zien wat beter kan, waar ruimte is voor verbetering en ontwikkeling. Zodat je ook in de diepere lagen het werk verzet dat gedaan moet worden. Rust roest en stilstand is achteruitgang. Dooddoeners zijn soms waar.
In de spiraal van transformatie blijf je verbonden met de veranderende behoefte van de wereld om je heen en met je innerlijke vraag om realisatie van ‘je mooist mogelijke zelf’.

Volg ons op:

The magic of queesting

In mijn serie over transformatieprocessen dit keer over de tweede fase. Na de eerste fase, the magic of making, waarin je vrije, lege ruimte maakt waarin nieuwe ideeën zich kunnen manifesteren volgt de queeste.

Een queeste is een zoektocht van een bijzonder karakter. In de Europese cultuur kennen we bijvoorbeeld de omzwervingen van Odysseus of de zoektocht naar de heilige graal.

In het transformatieproces ga je na ‘the magic of making’ op reis om de kennis, inzicht en bewustzijn op te doen die nodig is voor het bereiken van de gewenste transformatie.

Deze queeste is iets anders dan het opstellen van een plan van aanpak om ideeën tot uitvoering te brengen. Er is een verschil tussen ‘gewoon’ veranderen en transformeren. Veranderen is een proces ‘van A naar B’: zodra de route is afgelegd en het nieuwe punt bereikt is de verandering een feit.

In een transformatieproces ontwikkelt een mens of een organisatie zijn of haar mooist mogelijke zelf. Vanuit nieuw inzicht en bewustzijn kijken naar jezelf of de organisatie, om de essentie, de hoogste kwaliteit, het levensdoel tot bloei te brengen en afscheid te nemen van alles wat niet meer dienstbaar is in de volgende fase. De rups mag vlinder worden.

Waarom is deze fase zo belangrijk? De queeste maakt de bedenker tot reiziger: je verlaat het bekende terrein waarin bestaande visies, gezichtspunten, (voor)oordelen en routines een valkuil of een hindernis zijn om werkelijk nieuw inzicht en bewustzijn te verwerven. Geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’.

De queeste is een uitdaging. Je verlaat je comfortzone om een onbekende richting in te slaan. Je neemt je ideeën mee die je in de ‘magic of making’ hebt verzameld. In de queeste houd je deze ideeën tegen het licht van je nieuwe kennis, inzicht en bewustzijn. Je komt jezelf tegen en moet afscheid nemen van oude overtuigingen. Een queeste werkt louterend en maakt het daarmee mogelijk de kwaliteit van het oorspronkelijke plan naar een hoger niveau te tillen.

De magie van deze fase zit in de stappen die je zelf zet. In de magic of making werkte je met wie je bent en wat je weet: daaruit putte je bij het maken van je plannen en ideeën. In de ‘magic of queesting’ is de uitkomst een verrassing: je weet immers niet wat je gaat ontdekken en alles kan anders zijn dan je bij de start had bedacht. Aan het eind van deze reis ben je klaar voor ‘the magic of transformation’: je bent in beweging gekomen en hebt alles wat je nodig hebt om de laatste fase in te gaan: ‘the magic of transformation’ mogelijk te maken. Daarover gaat de volgende blog.

Volg ons op:

The magic of making

In mijn vorige blog (over Mindshift) had ik het over drie fases in een transformatieproces (the magic of making, queesting en transformation). Ik kreeg daar wat reacties op en wil in deze blog meer te vertellen over deze fases.

De ‘magic of making’ is de eerste fase in het transformatieproces waarin ideeën en gedachten zich mogen manifesteren. Brainstormen is leuk. Het bruist, creativiteit krijgt ruim baan, alles mag voorgesteld worden. Zo lijkt dit bij uitstek de fase van creatie en innovatie.

Wat is er zo speciaal aan deze fase, wat is die magie?
Magisch is het als er iets tevoorschijn komt uit het niets, onverwacht en verrassend. Magisch omdat het aanvoelt als precies het juiste idee op precies het juiste moment en de juiste plaats – het moment waarop alles samenvalt.
Wat we allemaal het liefst willen is dit moment te beleven. De kunst is te weten wat er nodig is om de magie mogelijk te maken.

Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig, lege ruimte waarin zij zich kunnen manifesteren. De eerste stap is daarom opruimen. Eerst mag je afscheid nemen van alles wat voltooid is. Als het verder niet meer bijdraagt aan wat er vanaf nu nodig is mag je het loslaten. Het is net als met voorouders: je vergeet ze niet, je bewijst ze het respect dat ze verdienen, je leert van de geschiedenis maar je laat ze achter je.
De uidaging is bewustzijn te ontwikkelen op eigen aannames, blinde vlekken, fixatie op gewenste uitkomsten en andere mechanismen die er aan in de weg staan dat er werkelijk lege ruimte ontstaat.
De uitnodiging is contact te maken met alles wat je hebt, doet en bent en vanuit inzicht en overzicht in actie komen.

Magie kun je uitnodigen door afstemming en verstilling op te zoeken. Verander je omgeving. Zorg dat je nieuwe dingen ziet en hoort, omring je met mensen die een zelfde reis maken, doe iets anders dan anders. Gebruik al je zintuigen, beweeg en relax – dat creëert magische energie.

En tot slot, onthoud dit. Magie vervult je met diepe vreugde. Magie heeft de kracht om je te ontroeren. Magie biedt vergezichten, kansen en inspiratie. Magie raakt je in het hart. Magie zoekt mensen die bereid zijn met de onbevangenheid van een kind open willen staan voor wat zich aandient. Die niet bang zijn om zich te laten raken en in beweging te komen. Als je op dat punt bent aangeland ben je klaar voor de volgende fase: ‘the magic of queesting’. Dat is de tweede fase van het transformatieproces waarin je op ontdekkingsreis gaat. De ideeën en plannen uit de eerste fase ga je exploreren en verder uitbouwen. Je zoekt inspirerende voorbeelden en verzamelt kennis en inzicht. Mijn volgende blog gaat over de queeste: de bedenker wordt reiziger en verzamelt alles wat hij nodig heeft om zijn idee gestalte te geven.

Volg ons op:

Mindshift

Mijn vorige blog over de organisatie als permacultuur sloot ik af met een opmerking over de mindshift die nodig is om een dynamiek van duurzame transformatie te ontketenen binnen organisaties.

Vaak wordt de wens tot verandering verwoord in een beeld van het gewenste eindresultaat – een nieuw landschap. Dat is wat het worden moet. Bij voorkeur met een deadline erbij. Dan is het zover. Dan zijn we anders, beter, klaar.

Er is veel voor te zeggen om een einddoel te hebben. Dat geeft kader en richting. Maar de focus op het eindresultaat zuigt de aandacht naar al die dingen die gedaan moeten worden om het doel te bereiken. Maar wat is ook al weer de waarde van transformatie?
Weten we hoe mensen veranderen,
wanneer en waarom ze dat doen, 
hoe ze eigenaar worden van die verandering en
haar werkelijk kunnen dragen en levend en vitaal houden?

Kan een organisatie veranderen of zo zijn het de mensen die veranderen en daarmee de organisatie meenemen in een nieuwe richting?

Er is een mindshift nodig om niet alleen naar buiten te kijken om een nieuw landschap te zien maar om te gaan kijken met nieuwe ogen. Met nieuwe ogen kijken is het resultaat van innerlijke verandering, nieuw bewustzijn of bezieling.

Vuistregels voor het ontketenen van een dynamiek van duurzame verandering

http://www.qminds.nl/wp-admin/edit.php?post_type=pageOnze potentie tot reflectie, verkrijgen van inzicht en op grond daarvan handelen is eindeloos. Ik denk dat we te snel resultaten willen realiseren – teveel bezig met het nieuwe landschap, te weinig met de nieuwe ogen. Wat we nodig hebben is de voedingsbodem en dynamiek om te transformeren.

Kortom, het realiseren van een nieuwe organisatie die gedragen wordt door haar medewerkers is een lange en soms gecompliceerde reis. Ik noem drie vuistregels die helpen tijdens die reis op het goede spoor te blijven:

 1. Een helder doel en kader

Nee, dat is niet in tegenspraak met wat ik hierboven schrijf over nieuw landschap versus nieuwe ogen. Een veranderingstraject verzandt in oeverloos dwalen als er geen stip op de horizon is. Een doel verwoordt de eigenlijke roeping van de organisatie, die mee kan veranderen met de vraag of behoefte vanuit de wereld.

Een helder kader vereist ethische principes en integriteit – zij bepalen niet alleen wat we doen maar ook hoe we het doen en liggen ten grondslag aan elke beslissing en al het handelen.

Een doel is niet een in beton gegoten uitkomst. Die uitkomst wordt bepaald door de beweging die de organisatie kan maken –zij zal zo ver springen als haar polsstok lang is– en door de invulling van de gewenste verandering door de organisatie en haar stakeholders.

 1. Integer leiderschap en professionele identiteit

Een integer leider is de verpersoonlijking van het organisatiedoel en de ethische principes van de organisatie. Daarmee richt de leider iedereen binnen de organisatie: de ‘tone at the top’ bepaalt de melodie die binnen de organisatie wordt gespeeld.

Door het ontwikkelen van de professionele identiteit van alle medewerkers wordt bewustzijn gecreëerd op de intrinsieke motivatie die heeft gemaakt dat iemand heeft gekozen voor zijn beroep en voor het werken bij deze organisatie. Medewerkers weten wat ze doen, waarom ze het doen en hoe ze het willen doen, wat ze willen betekenen voor de wereld. Daarin vinden ze elkaar en vanuit de gemeenschappelijk gedeelde waarden vinden zij een weg naar transformatie – richting het gewenste doel.

 1. De fasen en het ritme van het transformatieproces volgen

Om met elkaar – de mensen binnen de organisatie en externe stakeholders – goed in beweging te komen helpt het om te begrijpen langs welke fases een transformatie verloopt.

 1. The magic of making’: de fase waarin gedachten, ideeën en inspiratie worden aangemoedigd om zich te manifesteren.
 2. The magic of questing’ waarin je op reis gaat om kennis, inzicht en bewustzijn op te doen die nodig is voor het bereiken van het doel.
 3. The magic of transformation’ – een proces dat leidt naar een groter gevoel van heelheid, integratie en kracht, van waaruit het doel wordt gerealiseerd.

Deze vuistregels zijn het fundament voor een bezielde organisatie die zich de dynamiek van transformatie duurzaam eigen heeft gemaakt. Alleen al het realiseren van dit fundament is substantieel werken aan verandering. Daarmee is de organisatie klaar om het verandertraject in te gaan en resultaten te realiseren en borgen. Dan kun je met nieuwe ogen de schoonheid van het nieuwe landschap aanschouwen. Dan weet je ook welk onderhoud nodig is om het landschap die schoonheid te laten behouden. Want duurzaam transformeren is nooit af…..

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op:

De organisatie als permacultuur

Alleen als organisaties begrijpen dat zij bestaan om de wereld te dienen met hun producten, diensten of activiteiten, dat zij onderdeel zijn van een groter geheel, dat alles wat zij doen en laten impact heeft op mens en planeet, hebben we een kans om het goed te doen.

Het succes van een organisatie wordt niet langer gedomineerd door louter economisch rendement- denken maar door het definiëren van rendement als toegevoegde waarde: de som van de aangeboden producten of diensten minus de maatschappelijke kosten (het effect op mens en natuur van het gebruik van grondstoffen, de belasting van het milieu, de wijze waarop mensen worden ingezet in het productieproces).

Succesvolle organisaties zijn ethische organisaties met een hoge toegevoegde waarde.

Het worden en blijven van een succesvolle, ethische organisatie vraagt om actie:

 • normen en waarden en toegevoegde waarde worden gedefinieerd – niet als mission statement maar als bestaansreden en -voorwaarde;
 • het fundament wordt vertaald in doen en laten en in de richting voor keuzes en beslissingen – het wordt het DNA van de organisatie en al haar medewerkers;
 • voor alle stakeholders en de samenleving is transparant en objectief zichtbaar en meetbaar langs welke lijnen de organisatie en haar medewerkers zich bewegen en wat haar toegevoegde waarde is.

Integer leiderschap en duurzame, ethische organisaties zijn gebaseerd op een diepgeworteld bewustzijn van fundamentele rechten van mens, samenleving, milieu en natuur.

Organisaties en individuen hebben dit fundament zelf te bouwen. Dat begint met het ontwikkelen van bewustzijn op fundamentele waarden en rechten. Waar sta je voor? Waar ben je op aanspreekbaar? Hoe zet je dat in de wereld?

Werkplaats

Het proces van ontwikkeling naar een ethische organisatie en het levend houden van het DNA van de organisatie is te vergelijken met een werkplaats. In die werkplaats wordt vorm en inhoud gegeven aan het ethische fundament en wordt een permanente dynamiek ontwikkeld die in alle lagen van de organisatie ruimte voor reflectie biedt en richting geeft aan het handelen.

De organisatie als permacultuur

Ik zie regelmatig organisaties die graag de ontwikkeling naar ethische organisatie in gang willen zetten maar minder zicht hebben op ‘what it takes to get there’.

Het antwoord op die vraag is gelijk een eerste stap in de goede richting. Duurzame verandering vraagt om bewustzijn op de essentie van de gedachte: duurzaam is een permanente dynamiek die als creatieve onderstroom door de organisatie beweegt. Een dynamiek die wordt gevoed door ruimte te maken in de dagelijkse praktijk voor reflectie en daaraan gekoppelde actie.

Dat vraagt om een mindshift. Van stappenplannen en modellen naar handelen vanuit verbinding met de doelstellingen en waarden van de organisatie.

Volg ons op:

Hoop doet leven

Enigszins tegen beter weten in heb ik ook dit keer weer een lot gekocht voor de oudejaarsloterij, onder het motto ‘hoop doet leven’. Natuurlijk niets gewonnen. Dat leverde wel de inspiratie op om me eens bezig te houden met zaken die wel iets opleveren en die werkelijk mijn hoop doen leven.

Ik ben me de afgelopen dagen steeds rijker gaan voelen toen ik een twee projecten ontdekte die ik nog niet kende en die stuk voor stuk hun gewicht in goud waard zijn. Omdat ze een oplossing bieden voor problemen die wij, de mensheid hebben veroorzaakt. Door respectloos en destructief om te gaan met moeder aarde. Door rücksichtslos dieren te jagen om niet te respecteren redenen, die daardoor dreigen uit te sterven. Als ‘stille krachten’ die niet zo beroemd zijn maar al jarenlang degelijk en duurzaam werken aan de bescherming van onze fundamentele rechten.

Mijn Top 3:

 1. The Ocean Cleanup (http://www.theoceancleanup.com). Elk jaar komt 8 miljoen ton plastic in de oceanen terecht, dat het leven kost aan meer dan een miljoen vogels en zeedieren. Boyan Slat, een jonge Nederlandse ondernemer en uitvinder, richtte in februari 2013 dit bedrijf op om zijn vinding, technologie waarmee op duurzame wijze plastic uit de oceanen kan worden opgevist en afgevoerd, te realiseren. Het bedrijf is gevestigd in Delft en is zover dat dit jaar, 2016, de eerste testen gaan plaatsvinden met het vooruitzicht dat het systeem in 2020 operationeel is. Het bedrijf is zeer succesvol: inmiddels heeft the Ocean Cleanup een staf van ongeveer 25 personen en 100 vrijwilligers en heeft meerdere investeerders weten aan te trekken. Ik twijfel er niet aan dat zij erin zullen slagen om op zeer afzienbare termijn hun technologie in te zetten als oplossing voor een van de grootste bedreigingen van onze oceanen.
 1. De Black Mamba anti- poaching unit (http://www.blackmambas.org). De Black Mambas werken sinds 2013 in het Balule Natuur Reservaat in Zuid Afrika. De groep bestaat uit voornamelijk vrouwelijke rangers die erin slagen het stropen met ongeveer 75 % terug te dringen. Door te patrouilleren, stroperskampen te ontmantelen en door onderwijs/voorlichting op de plaatselijk scholen. Zij hebben voor hun werk in 2015 de Verenigde Naties ‘Champions of the Earth award’ gewonnen. Dat is ook empowerment: de rangers, afkomstig uit de plaatselijke bevolking, vinden hun werk in het beschermen van de reservaten en doen dat op zeer praktische wijze. We kunnen niet zonder een (inter)nationale gemeenschap die in wetten en verdragen regels stelt voor de bescherming van de natuur. Maar de feitelijke bescherming moet komen van de mensen die het daadwerkelijk doen: een halt toeroepen aan stropers en gaan staan voor hen die zichzelf niet kunnen beschermen. Dat is wat de Black Mambas doen.
 1. Last but not least hoort de Human Rights House Network (http://humanrightshouse.org) thuis in deze top 3. Dit is niet –zoals de eerste twee – een nieuw initiatief. Dit jaar viert de HRHN haar 20-ste verjaardag. Ik draag deze organisatie een zeer warm hart toe – zij ondersteunen locale human rights defenders in 13 landen, vooral binnen Europa door een krachtig netwerk te organiseren en educatieve programma’s. Democratie en fundamentele vrijheden staan helaas ook in Europa onder druk.

Ik heb jarenlang met veel plezier trainingen gegeven en e-learning ontwikkeld, bijvoorbeeld voor advocaten uit Wit Rusland. Ik hoop dat HRHN haar netwerk uit kan breiden om de human rights defenders, die ik heb zien werken onder moeilijke, vaak zelfs gevaarlijke omstandigheden te ondersteunen.

Deze Top 3 is mijn inspiratie voor dit moment. Januari is de maand van goede voornemens en intenties. Ik word er helemaal blij van als ik zie dat overal in de wereld mensen van goede wil bezig zijn om meer te doen dan een goed voornemen te hebben: zij zijn al zo ver in de uitvoering van hun plannen dat ze niet meer te stoppen zijn. Stap voor stap naar een betere wereld!

Volg ons op:

The Rights of Nature Tribunal

Parijs is dit najaar 2015 de stad van tegenstellingen. Waar op 13 november een absoluut dieptepunt werd bereikt door extremistisch geweld vindt nu een klimaatconferentie plaats die ruimte biedt voor de hoop op een betere toekomst voor mensheid en aarde.

Ik wil het in deze blog niet hebben over de klimaatconferentie zelf, daarover kunt u van alles lezen in de media. Waar ik het wel over wil hebben is een conferentie die in de schaduw van de klimaatconferentie plaatsvindt: de bijeenkomst van het International Rights of Nature Tribunal. Dit Tribunaal is een zelfbenoemd international gerechtshof dat oordeelt over schendingen van de rechten van de natuur. Een mooi initiatief van de Global Alliance for the Rights of Nature (de “Alliance”). De Alliance is een netwerk van organisaties en individuen die zich inzetten voor het ontwikkelen en implementeren van regelgeving en juridische mechanismen die de rechten van de natuur erkennen, respecteren en handhaven. De Alliance is oprichter van het Tribunaal. Het Tribunaal houdt zittingen waarin zaken die bij haar aanhangig zijn gemaakt worden behandeld en doet uitspraak.

Dit weekend, op 4 en 5 december, hield het Tribunaal haar oprichtingsbijeenkomst in Parijs. Op de agenda stonden zaken variërend van agro food tot mega-dammen in de Amazone.

Ik draag dit initiatief een warm hart toe. Immers: de natuur heeft een stem nodig die voor haar spreekt. Dit Tribunaal geeft de natuur en mensen die slachtoffer worden van de schade die wij met onze techniek en productiemethodes toebrengen een stem.

Het Tribunaal daagt wereldleiders uit om bindende juridische instrumenten te ontwikkelen waarmee landen en wellicht ook ondernemingen die onvoldoende doen om de rechten van natuur en aarde te respecteren, of die rechten schenden, kunnen worden aangesproken.

U kunt zich aansluiten bij dit initiatief. De roep om praktische en effectieve maatregelen om daadwerkelijk een halt toe te roepen aan niet te verdedigen destructie van de aarde kan niet luid genoeg klinken.

Ga naar de website van het Rights of Nature International Tribunal voor meer informatie of om u aan te sluiten.

Volg ons op:

Koude start

De dag na vrijdag 13 november 2015. De eerste dag van deze blog. Ik had me voorgenomen daar een feestelijke tekst voor te schrijven. Dat laat ik nu maar achterwege. De terreur die Parijs getroffen heeft stemt verre van vrolijk. Ik heb vier jaar in Frankrijk mogen wonen en heb mijn hart verpand aan het land en haar bewoners. Het raakt me dat Parijs opnieuw, nog maar zo kort na de aanslag op Charlie Hebdo, doelwit is van een aanslag.

Ik ben jurist. Ik heb jarenlang als advocaat asielzoekers bijgestaan die op de vlucht waren uit wat toen de brandhaarden waren in de wereld, zoals voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Irak. Als rechter plaatsvervanger zie ik nog steeds zaken van asielzoekers, afkomstig uit landen die erkend onveilig zijn. Onveiligheid is niet nieuw. De volstrekte minachting voor het leven van velen is helaas ook niet nieuw. Ik zou wensen dat degenen die het betreft zouden willen leren van de geschiedenis.

Terroristisch geweld heeft nog nooit tot iets geleid dat duurzaam vrede, welvaart en welzijn bracht – niet voor hen die vermoord, overheerst en onderdrukt worden, maar ook niet voor hen die de positie van overheerser innemen. Deze mensheid, ieder mens, zou beter kunnen en moeten weten. Ik ben diep bedroefd door de grenzeloze domheid en ben in mijn hart bij mijn Franse vrienden.

Volg ons op:
WP LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Enjoy this blog? Please spread the word :)

LinkedIn
Facebook